Home Life Style Kim Kardashian, Paris Hilton Dominate West Coast Halloween Party